Regulamin sklepu internetowego [DoorMat4U] Wycieraczki profesjonalne.

Niniejszy regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem URL: www.wycieraczki.pro (zamiennie: www.wycieraczki.pro) definiuje i określa zasady  dokonywania zakupów, realnych działań gospodarczych za fasadą bezpiecznej (certyfikat SSL) infrastruktury informatycznej w firmie FHU Remike Agata Górska będącego wyłącznym właścicielem marki [DoorMat4U] Wycieraczki profesjonalne (dalej: [DoorMat4U] lub [DoorMat4U] Professional) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty z obszaru Unii Europejskiej współpracujące w dystrybucji produktów marki [DoorMat4U] i innych działają na własny rachunek, wg.prawa gospodarczego kraju, w którym mają swoją siedzibę i stanowią własny regulamin, a właściciel marki [DoorMat4U] zapewnia im dostęp do produktów i infrastruktury informatycznej pod adresami: www.doormats.pro, www.eingangsmatten.pro i www.rohoze.pro. Nadrzędnymi regulaminami do poniższego są regulaminy serwisów internetowych, gdzie marka [DoorMat4U] Wycieraczki profesjonalne oferuje do sprzedaży swój asortyment: Allegro, Amazon, eBay, Google Shopping i Facebook Marketplace

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

1. Definicje.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostaną poniższe pojęcia pisane wielką literą będą miały następujące znacznie:

• Regulamin - niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego.

• Sprzedawca - FHU Remike Agata Górska z siedzibą w Luboniu k/Poznania, 62-030 Luboń, ul. Urocza 49, NIP: 779-125-68-10, Regon 634618769, telefon 48 501 498 515, e-mail: kontakt@wycieraczki.pro. Dane Sprzedawcy są weryfikowalne w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Ministerstwa Finansów, "białej liście" aktywnych podatników VAT RP, a w transakcjach transgranicznych w bazie Komisji Europejskiej VIES EU.

• Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej z zachowaniem Polityki Prywatności i RODO.

• Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.

• Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie lub korzystająca z jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

• Konto - indywidualny dla każdego Klienta elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

• Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego promocjach, konkursach i innych akcjach marketingowych z zachowaniem Polityki Prywatności i RODO.

• Towar - rzecz ruchoma obejmująca aluminiowe wycieraczki systemowe, wycieraczki stalowe - kratownice ocynkowane i wycieraczki-maty osuszająco-pyłochłonne oraz inny asortyment udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie.

• Dzień roboczy - dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 z poźn. zm.).

• Siła wyższa - jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Sprzedawca i Klient nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec.

• Serwis - serwis internetowy (sklep internetowy, Newsletter, blog) prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.wycieraczki.pro (zamiennie www.wycieraczki.pro).

• Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

• Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: firma kurierska, InPost, Poczta Polska itp.

2. Postanowienia ogólne.

1. Wszystkie Towary udostępnione w Serwisie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, za wyjątkiem wyraźnie oznaczonych jako odnowionych fabrycznie (refurbished).

2. Umowy w Serwisie internetowym są zawierane w języku polskim.

3. Zamówienia obywateli lub podmiotów polskich realizowane będą na adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka zamówień poza granice RP wymagają indywidualnych ustaleń i wyceny kosztów transportu. Wiążąca jest w takim przypadku korespondencja prowadzona poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).

4. Zamówienia obywateli lub podmiotów z Unii Europejskiej realizowane będą przez przedstawicielstwa zagraniczne lub podmioty będące dystrybutorami zgodnie z polityką handlową marki na dany rynek.

5. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia stacjonarnego lub mobilnego podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą obecne standardy tworzenia stron internetowych, nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do korzystania ze Serwisu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6. Sprzedawca w ramach prowadzonego Serwisu świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

3. Warunki składania zamówień, zawarcie umowy i jej realizacja.

1. W celu utworzenia Konta w Sklepie, należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji podając przynajmniej następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), opcjonalnie płeć i datę urodzenia. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login. Po założeniu Konta i zalogowaniu Klient może uzupełnić książkę adresową o dane do wysyłki zamówionych Towarów oraz dane do faktur i rozliczeń. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane dane.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.


3. W celu złożenia zamówienia należy uzupełnić swoje konto o następujące dane: adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowym, miejscowość), numer telefonu. W przypadku przedsiębiorców zakres danych poszerzony jest o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP.

W celu złożenia zamówienia przez Klientów nie posiadających Konta w Sklepie, należy wypełnić elektroniczny formularz zamówienia podając następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres dostawy (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowym, miejscowość), numer telefonu, opcjonalnie płeć i datę urodzenia. W przypadku przedsiębiorców zakres danych poszerzony jest o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP.


Sklep umożliwia podanie innego adresu dostawy oraz innego adresu rozliczeniowego (do faktury).

4. W trakcie wypełniania formularza zamówienia, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest do: każdorazowo przed wysyłką zamówienia u Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną umową sprzedaży.


a. wybrania Towarów, którymi jest zainteresowany i umieszczenia ich w koszyku,
b. wybrania opcji "Realizuj zamówienie" lub "Przejdź do realizacji zamówienia" po skompletowaniu całości zamówienia,
c. potwierdzenia lub wskazania nowego adresu dostawy, a jeśli faktura za Towar ma być wystawiona na inne dane to również adresu rozliczeniowego (do faktury),
d. wybrania sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji,
e. wybrania sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji,
f. wysłania formularza zamówienia poprzez naciśnięcie guzika "Potwierdzam zamówienie".

6. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie są wyrażone w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny podane przy Towarach nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy w związku z umową sprzedaży. Koszt Dostawy jest wliczony w cenę Towaru adekwatnie do jego wymiaru i wagi.

a. informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia,
b. wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta,
c. klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony Sklepu przez całą dobę we wszystkie dni roku,
d. po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu,
d. w wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia,
e. umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia,
f. Sklep zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się brak możliwości nawiązania połączenia telefonicznego lub nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu,
g. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane bez zbędnej zwłoki zasadniczo w ciągu 7 dni roboczych dla Towarów z magazynu lub w zależności od specyfiki zakupionego Towaru (dystrybutor zagraniczny), długości kolejki produkcyjnej (produkcja na zamówienie), pojawienia się Siły Wyższej (np. sytuacja epidemiczna) licząc od dnia zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedawcy 100% środków pieniężnych związanych ze złożonym zamówieniem lub przedstawienia wiarygodnego dowodu płatności,
h. potwierdzeniem dokonania zakupu w przypadku Konsumentów jest paragon/faktura imienna VAT lub faktura VAT. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić podczas składania zamówienia
i. potwierdzeniem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT.

4. Sposób dostawy Towaru i miejsce spełnienia świadczenia.

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub po doliczeniu dodatkowych kosztów Dostawy na terenie EU.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.


3. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia lub stanowi w ofercie indywidualnej.


4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.


5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu oraz powinien skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.


6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, przesyła elektronicznie (e-mail) po dostarczeniu Towaru paragon/fakturę imienną albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary i koszty Dostawy.


7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.


8. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.


5. Odpowiedzialność za Towar.

1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego jest wyłączona.

3. Sprzedawca udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego w Sklepie Towary, których jest producentem. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na pozostałe Towary zakupione przez niego w Sklepie. Na pozostałe Towary zakupione przez Klienta w Sklepie może być udzielona gwarancja przez ich producentów - jeśli tak jest, stosowna informacja znajduje się na stronie produktu.

4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Kontakt”.

5. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów do Sprzedawcy w formie dostawy "za pobraniem".

6. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach działania Sklepu internetowego [DoorMat4U] Wycieraczki prof.

1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu.

2. Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie:Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

a. wysyłania Newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto, wymagane jest dodatkowe zarejestrowanie się w formularzu „Zapisz się do naszego newslettera!” i/lub "Chcę otrzymywać oferty promocyjne od partnerów!". Klienci, którzy nie posiadają Konta mogą zarejestrować się poprzez wypełnienia formularza “Newsletter” na stronach Sklepu podając adres poczty elektronicznej. Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczenie pola „Rezygnuję z Newslettera” na podstronie „Moje konto” lub w każdym wysłanym przez Sprzedawcę Newsletterze,
b. prowadzenia Konta – wymaga założenia Konta na zasadach określonych w części "Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja" Regulaminu. Klient może zrezygnować z usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy. W takim przypadku Klient powinien przesłać sprzedawcy stosowne oświadczenie, a Sprzedawca po weryfikacji zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.
c. formularz kontaktowy - polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Klient może zrezygnować z usługi poprzez zaprzestanie wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
d. zamieszczanie opinii - polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę publikacji na stronach Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Klient może zrezygnować z usługi poprzez zaprzestanie zamieszczania treści na stronach Sklepu.

3. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres siedziby Sprzedawcy, przez formularz kontaktowy lub pocztą elektroniczną na adres sklepu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie. Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

5. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą, mailem. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ma on prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

7. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

8. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

9. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

7. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

2.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3.
Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

4.
Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

5.
W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

6.
Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

7.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

8.
Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

9.
Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów zamówienia i jego realizacji zawiera dział FAQ (Najczęściej zadawane pytania) i Pomoc dostępne na stronach Sklepu. Szczegółowe informacje udzielane są również poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

10.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. O zmianie Regulaminu Klienci Sklepu zostaną powiadomieni komunikatem, do którego dołączona zostanie nowa treść Regulaminu lub odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Komunikat zostanie wysłany do Klientów na adres ich poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życia Regulaminu. Każdy z Klientów, który nie zgadza się na zmianę treści zapisów Regulaminu może wypowiedzieć umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.

  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021r.